راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه‌های توسعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در برنامه‌های توسعه، بودجه به‌عنوان آئینه تمام‌نمای برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم‌انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تأمین منابع است. طبق نتایج به‌دست‌آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت‌ها به ثبات سیاست‌های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به‌عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه‌های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده‌اند. از‌این‌رو بی‌ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می‌شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم‌راستایی برنامه و بودجه و به‌دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه‌شدن بازه برنامه‌های توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل‌دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.

کلیدواژه‌ها

 • اقتصادی،‌ د. م. (دی‌ماه 1393)، بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 39، ارتباط کمی و کیفی بین برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 14084.
 • بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398 (1399، 1709). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 17284.
 • بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71،‌ رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه (بهمن 1397)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 16309.
 • بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 14، رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه (فروردین 1400). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 17457.
 • بررسی «سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» 3. گزارش ارزیابی نحوه تأمین مالی برنامه ششم توسعه (1395). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 15172.
 • بودجه، د. م. (اردیبهشت 1386)، انحراف بودجه از برنامه‌های توسعه «دلایل و راهکارها»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 8331 .
 • بودجه، س. ب. (1398)، گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397، جلد اول: حوزه فرابخشی.
 • صادقی، ب. (1399)، تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اقتصادی.
 • فرد، ک. ا. (1390)، دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی.
 • همسویی لایحه بودجه با برنامه ششم توسعه (1396)، فصلنامه امنیت اقتصادی تدبیر.
 • صادقی، ب. (1399)، تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اقتصادی.
 • قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396).
 • news ، «گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور»، کد خبر: 1039880، 28.11.1399
 • ir، «مقایسه لایحه بودجه 1400 با قانون برنامه ششم توسعه»، کد خبر: 894800، 14.09.1399.