راهبردهای رفتاری ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادی پس از کرونا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

گروه اقتصاد ایران، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

تأثیر مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد همراه با تحریم­های آمریکا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی، کشور را در شرایط حساسی قرار داده است. در چنین شرایطی، نحوه مراوده ایران با شرکای تجاری خود، به‌ویژه عراق و ترکیه، می­تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دوره پس از کرونا باشد. افزایش تقاضای جهانی در نتیجه کاهش موقتی ظرفیت تولید در چین، ممکن است واردکنندگان جهان را به سرمایه­گذاری در ترکیه چه در میان­مدت و چه در بلندمدت جذب کند. این موضوع می­تواند فرصت مناسبی برای افزایش صادرات ایران به ترکیه باشد تا بتواند سهم خود را در تأمین نیازهای وارداتی ترکیه به بیش از 3 درصد افزایش دهد، اما در ارتباط با عراق با شیوع کرونا و با توجه به کاهش قیمت نفت و متعاقب آن، کاهش درآمدهای ارزی عراق و رقابت برای صادرات، به احتمال زیاد درآمد صادراتی ایران به عراق برای دوره پس از کرونا نسبت به قبل، روند کاهشی خواهد داشت. با وجود این، صادرات خدمات به این کشور می­تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد. برای بهتر شدن تجارت ایران با شرکای تجاری خود، تقویت زیرساخت­های تجاری، تقویت دفاتر رایزنی بازرگانی، تسهیل موافقتنامه­های تجاری و تمرکز بر صادرات محصولات بهداشتی پیشنهاد می­شود.