فشارهای هزینه‌ای فساد اقتصادی بر کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و جدای از درحال‌توسعه بودن یا توسعه­یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می­شود. فساد و فعالیت­های غیرقانونی برای به­دست آوردن یک موقعیت اجتماعی بالاتر، به­دست آوردن ثروت بیشتر و... شکل می­گیرد و در این راستا از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می­شود. بنابراین، بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت­های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می­شود که می­توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش­های دیگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گیرد. بعد دیگر قضیه به هزینه­هایی مربوط است که دولت متحمل می­شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه­های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می­کند، ازاین‌رو، ضروری است از هرنوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه­های فساد کاهش یابد. راهکارهای ارایه شده برای کاهش فساد عبارت‌اند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه­گری مردم از مسئولان از طریق رسانه­ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده­های فساد اقتصادی.