نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

احزاب و جریان‌های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک‌سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می‌گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی به‌منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته‌ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان‌های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می‌شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می‌سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به‌کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از‌جمله رویدادهای خیریه) به‌منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به‌منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

International Foundation for Electoral Systems (2017), Unfair Advantage: The Abuse of State Resources in Elections.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2014), Funding of Political Parties and Election Campaigns, A Handbook on Political Finance.
OSCE/ODIHR. (2011), Guidelines on Political Party Regulation, OSCE/ODIHR, Warsaw.
Jenkins, M. (2017), Best Practices on Preventing the Abuse of Public Resources, Transparency International, Berlin.
Jackson, D & Uberti, L J. (2018), Promoting Electoral Integrity through Aid: Analysis and Advice for Donors, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2018:5)
Ohman, M. (2013), Controlling Money in Politics: An Introduction. International Foundation for Electoral Systems.
OECD. (2016), Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.
OECD. (2016), Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.
Ohman, M. (2013), Controlling Money in Politics: An Introduction. International Foundation for Electoral Systems.
Catharina Groop. (2013), Accountability and Corruption.
Johnston, Michael (1979), "Patrons and Clients, Jobs and Machines: A Case Study of the Uses of Patronage." American Political Science Review 73(2).