راهبردهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی امارات متحده عربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در بین کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم منطقه است که می‌کوشد خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های تأثیرگذار در منطقه نشان و وجهه بین‌‌المللی‌اش را افزایش دهد. از نقطه‌نظر اقتصادی از مهم‌ترین نقاط قوت این کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب آن است. همچنین، امارات از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز در جایگاه 7 جهان قرار دارد. افزون‌براین، رشد و توسعه در ایجاد زیرساخت‌های تجاری قوی و بنادر پیشرفته، برندسازی، شراکت و ایجاد ائتلاف در سطح بین‌المللی و فعالیت شرکت‌های چندملیتی، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین، جذب گردشگر از سراسر جهان از کلیدی‌ترین ظرفیت‌های این کشور در حوزه تجارت و اقتصاد است. به‌رغم نقاط قوت یادشده، وابستگی تا حد زیاد به نفت و صنایع آن، وابستگی شدید به واردات و نیروی کار و کمبود منابع طبیعی مانند آب ازجمله نقاط ضعف اقتصادی امارات متحده عربی شمرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

صفوی، سید حمزه، امارات متحده عربی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.
صفوی سیدیحیی، قنبری علی اصغر، پیامدهای احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس، ژئوپلیتیک، پاییز 1390، دوره 7، شماره 3.
https://www.moec.gov.ae/en/home
https://www.globalmediainsight.com
FAO (2009), United Arab Emirates country Report, Water Report 34, Retrieved March 15.
Shihab, M. (2001) Economic Development in the UAE. In: Al Abed, I. and Hellyer, P., Eds., United Arab Emirates: A New Perspective, Trident Press Ltd., London, 249-259.
The Abu Dhabi Economic Vision 203, Abu Bhabi Council for Economic,  Development and Department planning & Economy