تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

شاخص مدیران خرید ازجمله شاخص‌های اقتصادی است که امکان تجزیهوتحلیل عملکرد اقتصادی و پیش‌بینی عملکرد آینده اقتصاد کشور را بهطور ماهانه در اختیار تحلیلگران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار می‌دهد. نگاهی به روند این شاخص (شامخ کل و شامخ بخش صنعت) به همراه زیرشاخص‌های مربوط نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد (89/41 درصد) برای ماه‌های پیاپی روند نزولی را تجربه کرده و در دی سال 1401، به کمترین مقدار از شروع اجرای طرح در روند بلندمدت خود رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز با کسب 60/45 درصد در 17 ماه منتهی به دی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن فروردین)، به کمترین میزان خود رسیده است. نگاهی به جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها نشان از تضعیف اقتصاد کشور، وجود رکود و نبود ثبات متغیرهای اقتصادی دارد که امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار می‌دهد. برای بهبود وضع اقتصادی و جلوگیری از تضعیف رفاه و امنیت اقتصادی راهکارهایی شامل ایجاد ثبات در بازارهای موازی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد فضای اطمینان‌بخش در اقتصاد کشور، تسهیل در روند کسب مجوزها و... ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1401). طرح شاخص مدیران خرید: https://b2n.ir/m74549