علل پیدایش و نحوه مقابله با تورم مصرف کننده در ترکیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شناخته‌شده‎ترین آثار منفی تورم در هر کشور، فرسایش قدرت خرید است. مطالعه حاضر به بررسی تورم ترکیه و علل پیدایش و نحوه مقابله با آن در دوره زمانی 2000 تا 2022 می‌پردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت) ایجاد شده و در دوره‌های گذشته (سال 2001 به بعد ) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تأثیرگذار بوده است. با توجه به تورم‌های بالا در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست‌های مالی مکمل آن از طریق بانک مرکزی مستقل و در پی آن، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور با شفاف‌سازی و ایجـاد ثبات و پایداری در سیاست‌های پـولی و اجتناب از کسری بودجه، در کنترل نرخ تورم اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

- Cochrane, J. H. (2023). The fiscal theory of the price level. Princeton University Press.
- Çakmaklı, C., & Demiralp, S. (2020). A dynamic evaluation of central bank credibility (No. 2015). Working Paper.
- Çakmaklı, C., Demiralp, S., & Güneş, G. Ş. (2021). How do Exchange Rates Respond to Political Rhetoric by Populist Leaders? (No. 2112). Working Paper.
- Boughton, J. M. (2003). On the origins of the Fleming-Mundell model. IMF Staff Papers50(1), 1-9.
- Taylor, J. B. (2019). Inflation Targeting in High Inflation Emerging Economies: Lessons about Rules and Instruments. Journal of Applied Economics, 22(1), 103-116.
- https://www.tcmb.gov.tr/
- https://www.worldbank.org