معافیت‌های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

معافیت‌های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال‌های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از بخش‌های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت‌های غیرمعاف‌، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت‌های ‌معاف، افزایش زمینه‌های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت‌های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست‌های مکرر در‌خصوص استفاده از معافیت‌های مالیاتی‌ را به‌همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از‌این‌رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت‌های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت‌های مالیاتی، طراحی مالیات‌ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه‌مدت بودن معافیت‌های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

  • بررسی تجارب کشورها در زمینه معافیت‌های مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس.
  • آسیب‌شناسی نظام مالیاتی در ایران، نظرى، علیرضا، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی.
  • برآورد معافیت‌های مالیاتی در ایران، دنیای اقتصاد.