راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه‌ای یا نگاه ملی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

بودجه در کشور ما به‌ فرصتی برای منظم ساختن و اولویت‌بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در این گزارش، هفت استان توسعه‌یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. بهره‌مندی برخی استان‌ها از اعتبارات بیشتر به‌خاطر تمرکز شرکت‌های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم‌تر، وجود رانت‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه‌ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب‌شناسی نگاه منطقه‌ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه‌ریزی عمومی در کشور تهیه ‌شده است. برای کاهش آسیب‌های ناشی از نگاه منطقه‌ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تأکید بر عدالت منطقه‌ای، جلوگیری از ردیف‌محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده‌های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش‌های سیاسی به‌عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

  • اشتریان کیومرث (1386). «رابطه قدرت سیاسی‌ـ‌دیوانی و بودجه (مطالعه موردی، موافقت‌نامه بودجه جاری نهاد ریاست‌جمهوری)، سیاست. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 - ایزد خواستی حجت(1398)، «بررسی نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی و تأثیر آن بر نابرابری درآمدهای منطقه‌ای در ایران»، (1398)، فصلنامه علمی پژوهش‌نامه اقتصادی. صص  70‌ـ‌39.

- «بودجه سیاسی یا سیاست‌های بودجه»، دنیای اقتصاد (1396).

- رسولی رضا و اشتریان علی (1395). «نقش قدرت های سیاسی در بودجه ریزی ایران»، همایش ملی دانشگاه؛ محور توسعه.

- سید رضایی میر یعقوب و پورعزت علی­اصغر (1396). «ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای»، چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 29.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1399). لایحه بودجه 1400؛ گزارش بودجه استان ها.

- قاسمی محمد ، مخبر عباس، خضری محمد و پناهی علی (1387). بودجه‌ریزی در ایران؛ بودجه و دست‌اندرکاران (نظرسنجی). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه.

- قانون بودجه 1400.

- یارمحمدیان ناصر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات بخش عمومی (1400). «11. درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه»، بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور.  شماره مسلسل: 17300.