دوره و شماره: دوره 9، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-90