بی‌ثباتی سیاست‌ها و تأثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ، داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻮاﻧﮑﻰ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش‌های تولیدی مانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد در معرض سیاست‌های بی‌ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می‌شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر‌گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت‌های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی‌ثباتی سیاست‌ها بر بخش‌های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون‌گرایی و مقررات‌گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین‌شده در راستای حفظ ثبات در سیاست‌ها و گسترش فعالیت‌های تولید داخل پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- امینی، علیرضا، آرش ولی نیا (۱۳۹۰)، بررسی اثرات سهولت ورود و خروج به کسب و کار بر بهره وری کل عوامل: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
- دامن کشیده، مرجان، خدابخش زاده، سعید، (1391)، بررسی تأثیر مقررات کسب و کار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای G77، اقتصاد مالی، شماره 21، 110-81.
ـ زارعشاهی، علی (۱۳۷۹). «بی‌ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره‌های ۷ و ۸.
ـ گسکری، ریحانه، حسنعلی قنبری و علیرضا اقبالی (۱۳۸۵). بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران»، پژوهش‌نامه اقتصادی. دوره 6، شماره 4 (پیاپی ۲۳)، 132‌ـ‌11.
ـ موثقی سیداحمد و مسلم کرم‌زادی (۱۳۹۰). «بررسی تأثیر ثبات سیاسی بر توسعه، سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی). دوره 4، شماره 3، صص ۳۶۵‌ـ‌۳۲۱.
-Ake, Claude (1974). »Modernization and Political Instability«, World Politics. V. 26, N. 4.
-Hurwitz, Leon (1973). »Contemporary Approaches to Political Stability«, Comparative Politics. V. 5, N. 3.
-Lustic, lan (1979). »Stability in Deeply Divided Societies«, World Politics. V. 31, N.  3
- WTO, (2020), Annual Report 2020, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep20_e.pdf