راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

1 داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ، ﻣﺸﻬﺪ، اﻳﺮان

چکیده

کاهش ظرفیت‌های منابع آب کشور برای افزایش تولید داخلی و ناکارآمدی شبکه جهانی تجارت و تحریم‌های اقتصادی موجب شده است که به کشاورزی فراسرزمینی برای تولید محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین نیاز بازار داخلی با هدف ارتقای امنیت غذایی توجه ویژه‌ای شود. تحلیل مؤلفه‌های تولید و تجارت محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب‌گردان نشان داد که وابستگی ایران به واردات ذرت و سویا برای تأمین نیاز بازار داخلی به‌شدت افزایش یافته است. همچنین به دلیل شدت تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، افزایش ارزش ریالی واردات هر تن از محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب‌گردان بیش از 400 درصد بوده است. از‌این‌رو برای ارائه الگوی پویای سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی در راستای دستیابی به هدف برد‌ـ‌برد راهبردهای: 1) انتخاب کشور میزبان بر اساس مؤلفه‌هایی مانند منابع طبیعی غنی، ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، موقعیت جغرافیایی و قرابت‌های فرهنگی و سیاسی، 2) اتخاذ سیاست‌های حمایتی پویا برای ترغیب فعالان بخش کشاورزی، 3) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع و پویا، 4) تعهد به نیازهای جوامع محلی کشور میزبان مانند اشتغال و معیشت، 5) ارائه الگوهای تجارت عادلانه و فراگیر متناسب با ظرفیت‌ها و قوانین محلی و 6) حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور میزبان ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها