امنیت آب و امنیت غذا در کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه اسلام، تهران، ایران

چکیده

اهمیت امنیت آب با ورود به مبحث امنیت غذا چندین برابر می‌شود. با به خطر افتادن امنیت غذایی و آب در جهان به دلیل حوادث و بحران‌هایی مانند رکود جهانی و شیوع ویروس کرونا، دولت‌ها با اولویت قراردادن اقداماتی ازقبیل افزایش سرمایه‌گذاری در مدیریت یکپارچه آب (به‌ویژه در بخش کشاورزی)، تقویت سیستم‌های کشاورزی‌ـ‌‌‌غذایی در کاهش آثار بحران آب، پیشبرد دانش و ارتقای نوآوری و پر کردن شکاف‌های دانش در خدمات آب‌وهوا، سعی در تثبیت امنیت آب و غذا کرده‌اند. قاره آسیا به‌عنوان پرجمعیت‌ترین قاره جهان، تنها حدود یک‌سوم آب قابل دسترس در دنیا را در اختیار دارد و نسبت به دیگر قاره‌ها دارای کمبود فیزیکی آب است. ایران نیز در جایگاه 24 کشورهای پرتنش آبی به دلیل کمبود آب شیرین و مصرف بیش از حد است. ایران از 70 درصد منابع آب شیرین تجدیدشده در دسترس خود استفاده می‌کند که بسیار فراتر از حد مجاز (40 درصد) است. همچنین، بیش از 94 درصد از جمعیت کشور از خدمات اولیه آب آشامیدنی استفاده می‌کنند. این خدمات در شهرها نسبت به روستاها به‌طور متوسط طی سال‌های 1399‌ـ1379 دارای شکاف 8/7درصدی است. برای برقراری امنیت آب و درنهایت، امنیت غذایی در کشور، اولویت قرار دادن امنیت آب در سیاست‌گذاری‌ها مانند ذخیره و انتقال آب و حفاظت از منابع، مدیریت یکپارچه آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، اصلاحات از سطح ملی تا محلی مانند فرهنگ‌سازی در جامعه و تدوین مدیریت کارا در بین مسئولان و گسترش کشاورزی هوشمند پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها