آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان

چکیده

یارانه همان مالیات منفی که دارای حساسیت بیشتری است. یارانه آب یکی از اثرگذار و مهم‌ترین یارانه‌هایی است که در هر کشور وجود دارد. طراحی ساختارهای یارانه و تعرفه آب مستلزم توجه دقیق به معیارهای اقتصادی و رفاه اجتماعی است. آب به‌عنوان منبعی تجدیدناپذیر به دلایلی مانند کاهش حجم بارندگی و خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی مورد تهدید قرار گرفته است. حجم کل بارندگی در سال‌های 1387‌ـ1386 تا 1400‌ـ1399، 7/3139 میلی‌متر است. این عدد در متوسط سالانه دوره  45ساله منتهی به سال آبی 1390‌ـ1389، 36/396 میلیارد مترمکعب است. بیشترین تخلیه نیز از چاه‌های عمیق صورت گرفته است و پس از آن، به ترتیب چشمه،‌ چاه نیمه‌عمیق و قنات بیشترین تخلیه را طی سال‌های مورد بررسی داشته‌اند. با توجه به آنچه گفته شد، حجم بارندگی کاهش یافته است و درنتیجه، کشاورزان و مزرعه‌داران برای آبیاری مزارع و محصولات خود، آب زیرزمینی بیشتری استفاده کرده‌اند. درنهایت، برای برقراری امنیت آب و امنیت غذایی در کشور پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود. تدوین الگوی کشت بهینه و جامع برای مدیریت کشت انواع محصولات و مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی، افزایش تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین برای توسعه گلخانه‌ها، ثبت و تدوین آمارنامه‌های دقیق در بخش کشاورزی، تجهیز آبیاری به فراخور شرایط منطقه و نوع محصول کشت، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط قوی بین دانشکده‌های کشاورزی و بخش کشاورزی.

کلیدواژه‌ها