تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک‌های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه‌شده این نهاد مالی می‌تواند تا حد زیادی این ریسک‌ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می‌دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی‌رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می‌شود: ارائه خدمات جدید بیمه‌ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت‌های مولد و استفاده فناوری‎های نوین ازجمله بلاکچین‎ها در شناسایی ریسک مشتری و...

کلیدواژه‌ها

  • باغستانی میبدی، مسعود؛ و جعفری فشارکی، نگار (1394). نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در ایران، اقتصاد، 1(1 و 2)، 95-112.
  • بشخور، مرجانه (1400)، بررسی تاثیرگذاری بلاکچین و رمزارزها بر تولید و اشتغال. امنیت اقتصادی، 8(88)، 67-83.
  • بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1400). سالنامه آماری 1399 صنعت بیمه. ایران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.