تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. ازاین‌رو هرگونه تصمیم این شرکت‌ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب‌شناسی مدیریت آن‌ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه‌بازی مدیران، استخدام‌های غیرمنعطف، بودجه‌ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش‌ها و مشکلات مدیریتی شرکت‌های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می‌سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره‌وری و کارایی سازمانی، بی‌توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص‌گرایی در مدیریت، مهارت‌محوری در استخدام‌ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت‌ها برای بهبود مدیریت شرکت‌های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • گی پیترز و جان ییر (1384)، کتاب رویکرد تطبیقی به سیاست‌ردگی دستگاه اداری تلاش برای کنترل، مترجم محمد صفار، ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
  • ریکی گریفین، گرگوری مورهد (1387)،‌کتاب رفتار سازمانی، انتشارات مروارید، مترجمان غلامرضا معمارزاده و سید مهدی الوانی
  • world Bank