دوره و شماره: دوره 10، شماره 12 - شماره پیاپی 107، اسفند 1401، صفحه 4-78 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

صفحه 4-18

مهدی سرمست شوشتری


راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان

صفحه 19-26

زهرا مشفق


علمی - پژوهشی (هشدار)

تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت‌های دولتی

صفحه 27-34

عاطفه غلامی


مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی ایران از منظر امنیت اقتصادی

صفحه 35-46

فاطمه تنها


علمی - پژوهشی (تحلیل)

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مرور برخی از تجربیات جهانی و آموزه‌هایی برای ایران

صفحه 47-58

شیوا پروایی؛ ﺟﻤﺸﯿﺪ امینی


تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کنونی و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای منطقه

صفحه 59-78

یونس خداپرست پیرسرایی