راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به تجربه کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

رشد اقتصادی یا به‌عبارت‌دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می‌پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره‌جنوبی با سیاست‌گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین‌المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه‌های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه‌گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست‌وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه‌های داخلی)، می‌توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف‌گذاری‌شده بر بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی‌سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.

کلیدواژه‌ها

- کریمی موغاری، زهرا (1394). نگاهی به اقتصاد ایران (چاپ اول). بابلسر: دانشگاه مازندران.
- Ando A & Modigliani, F. (1963). “The  Life Cycle‟ Hypothesis of Savings: Aggregate Implications and Tests," American Economic Review, Vol.53, pp.55-84.
- Friedman, M., (2008). “Theory of the Consumption Function”, Princeton University Press.
- https://www.amar.org.ir/
- https://www.cbi.ir/
- https://www.imf.org
- https://www.worldbank.org
- Modigliani, F & Brumberg, RH. (1990). “Utility analysis and aggregate consumption functions: an attempt at integration,” in Andrew Abel, ed., The Collected Papers of Franco Modigliani: Volume 2, The Life Cycle Hypothesis of Saving, Cambridge, MA. The MIT Press. 128–197.
- Sedyaningrum, M., Suhadak, & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006: IV-2015:III. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 34(1), 114–121.
- Ulfa, R., & Andriyani, D. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Komiditi Non-Migas Di Indonesia Tahun 1985-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 2(3), 128–140.
- World Bank (2020). World Development Indicators. Available at: https://databank.worldbank.org/.