دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 111، تیر 1402، صفحه 2-87 
شناسنامه و فهرست

سخن سردبیر

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی

راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران

صفحه 4-16

سعیده احمدی


راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به تجربه کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند

صفحه 17-30

مهران سام دلیری


آثار تحریم‌های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور

صفحه 31-40

یاسر سلیمانی


حکمرانی بخش کشاورزی و تبعات آن بر امنیت غذایی

صفحه 41-54

نسیبه زارعی


تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی و تأثیر آن بر بورس

صفحه 55-62

معصومه سادات سجادی


ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 63-76

زهرا مشفق


تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن

صفحه 77-87

الهه رحیم‌دوست