آثار تحریم‌های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم‌ها در تجارت و نقل‌وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین‌المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال‌های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال‌های 1394 و 1398 طی مدت‌ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می‌توان آن را واکنش سرمایه‌گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم‌ها دانست. با بررسی تحریم‌ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم‌ و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار،‌ کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت‌های مالی و غیرمالی از شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری در تولید و کارایی نهاده‌ها، سیاست‌های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- خالدی، کوهسار؛ و اردستانی، مریم (1400). تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 8(29)، 284-251.
- موهبتی، یاسر (1397). بررسی تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. دانشگاه تاکستان: چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
- Hejazi, J., Emamgholipour, S (2022). The Effects of the Re-imposition of US Sanctions on Food Security in Iran«, International Journal of Health Policy and Management. 11(5),  651-657.
- https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
- https://www.amar.org.ir/statistical-information
- https://www.fao.org/faostat/en/#data
- https://www.maj.ir/Index.aspx?page_= form&lang=1&PageID=11583&tempname=amar&sub=65&methodName=ShowModuleContent