راهبردهای جذب گردشگر در حوزه پزشکی و سلامت: تجارب کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

هند یکی از رقبای مهم ایران در گرشگری به شمار می‌آید که سابقه طولانی در گردشگری به‌ویژه گردشگری پزشکی دارد و سهم زیادی از بازار گردشگری پزشکی جهان و آسیا را به خود اختصاص داده است و قصد دارد این سهم را گسترش دهد. در سال 2019، اکثر متقاضیان گردشگری پزشکی هند از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا و آفریقا بودند. شناسایی بازار هند و نقاط قوت و ضعف آن به ایران کمک می‌کند تا در گسترش سهم خود و جذب گردشگران موفق‌تر عمل کند. بازار گردشگری پزشکی در هند مزیت‌هایی دارد که موجب شده است هند سهم قابل توجهی از بازار گردشگری پزشکی جهانی را به خود اختصاص دهد. استفاده از تجربه هند و الگوبرداری از این نقاط قوت در ایران و شناسایی نقاط ضعف هند و استفاده از آن برای جذب گردشگر پزشکی از اهداف این پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

Ebrahimzadeh, I., Sakhavar, N., & Taghizadeh, Z. (2013). A Comparative Study of Health Tourism Potentials in Iran and India. Journal of Subcontinent Researches, 5(15), 51-78.
- Mohapatra, M. S., & Mohanty, P. (2023). Definition Of Medical Tourism Focused On Indian Medical Tourism History And Forecast Indian Medical Tourism Market. Resmilitaris, 13(1), 3576-3587.
- Rokni, M, Ahmadpour, A, Rezaie , (2010). Study of Health Tourism in Kish Island Based on the Curative Needs Assessments in the Persian Gulf Countries.  roceedings of the 6th  National Conference on the Persian Gulf, 1st volume, Tehran: Jihad daneshgahi Publications Organization. 235-250.
- The Organization for Development of Trade and the Adjutancy of Marketing and Market Development (2007). Curative Tourism Research Projects at the National and International Level. 1-40.
 -Larousse Dictionary. Paris: Larousse, 1974.
- www.indian-medical-tourism.com.
- www. UNWTO. Org/ United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2013, 2020, 2016 Reports.
- https://Wttc.org/ World Travel & Tourism Council/Travel & Tourism Economic Impact 2017 World.
- www.grandviewresearch.com
- WWW. Tourism. Gov.in, 2023.