دوره و شماره: دوره 11، شماره 8 - شماره پیاپی 115، آبان 1402، صفحه 2-94