نویسنده = فرزانه نوبری
سهم پایین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر

دوره 10، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 33-52

فرزانه نوبری


نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان

دوره 10، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 19-26

فرزانه نوبری


کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه

دوره 10، شماره 1.2، اردیبهشت 1401، صفحه 123-139

فرزانه نوبری


راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه‌ای یا نگاه ملی

دوره 9، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 15-30

فرزانه نوبری


تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالیانه

دوره 9، شماره 9، آذر 1400، صفحه 61-80

فرزانه نوبری


راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 8، آبان 1400، صفحه 4-14

فرزانه نوبری


راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4-22

فرزانه نوبری


فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 4-24

فرزانه نوبری