دوره و شماره: دوره 8، شماره 12 - شماره پیاپی 83، اسفند 1399، صفحه 1-100 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

سرسخن

سرسخن

صفحه 1-2


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور

صفحه 3-14

محمد جعفری


برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک

صفحه 15-26

الهه رحیم‌دوست


علمی - پژوهشی (هشدار)

مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران

صفحه 27-40

میلاد میر


تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران

صفحه 41-52

یونس خداپرست پیرسرایی


محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی

صفحه 53-66

محمدحسین احدی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی

صفحه 67-90

الناز باقرپور


شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی

صفحه 91-100

معصومه سادات سجادی