دوره و شماره: دوره 11، شماره 5 - شماره پیاپی 112، مرداد 1402، صفحه 2-92