دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 110، خرداد 1402، صفحه 2-108 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی

نقشه‏‌راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش‏‌بنیان

صفحه 4-20

فرزانه میرشاه‌ولایتی؛ فرهاد نظری‌زاده


نقش نظام آموزش کشور در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 21-34

معصومه سادات سجادی


جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیل به اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 35-85

محمدهادی قاسمی؛ فائزه پناهی


فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن

صفحه 59-72

الهه رحیم‌دوست


فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش کشاورزی

صفحه 73-88

نسیبه زارعی


آسیب‌شناسی چالش‌های دانش بنیان شدن بخش انرژی کشور

صفحه 89-98

یونس خداپرست پیرسرایی


آسیب‌شناسی روند توسعه‌ اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تعالی آن

صفحه 99-108

محمدرضا حمیدی