نویسنده = نسیبه زارعی
آب و کشاورزی در لایحه بودجه 1403

دوره 11، شماره 10، دی 1403، صفحه 23-28

نسیبه زارعی


راهبردهای دیپلماسی غذا و کالاهای اساسی (گندم و جو) در دنیا: آموزه‌هایی برای ایران

دوره 11، شماره 7، مهر 1402، صفحه 15-26

نسیبه زارعی


راهبردهای الگوی آبیاری کشور باتوجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان

دوره 11، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 4-14

نسیبه زارعی


اثرات ناامنی بذر کالاهای اساسی بر امنیت غذایی

دوره 11، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 35-48

نسیبه زارعی


حکمرانی بخش کشاورزی و تبعات آن بر امنیت غذایی

دوره 11، شماره 4، تیر 1402، صفحه 41-54

نسیبه زارعی


فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش کشاورزی

دوره 11، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 73-88

نسیبه زارعی


راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 31-44

نسیبه زارعی


اهمیت آب و راندمان مصرف آن

دوره 10، شماره 7.8، مهر 1401، صفحه 87-98

نسیبه زارعی


تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین)

دوره 10، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 29-42

نسیبه زارعی


راهبردهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی

دوره 10، شماره 4، تیر 1401، صفحه 4-16

نسیبه زارعی


تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران

دوره 10، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 49-64

نسیبه زارعی


آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی

دوره 10، شماره 1.2، اردیبهشت 1401، صفحه 111-122

نسیبه زارعی


تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 53-60

نسیبه زارعی


راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 4-16

نسیبه زارعی


فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 37-50

نسیبه زارعی


اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران

دوره 8، شماره 10، دی 1399، صفحه 51-62

نسیبه زارعی


کاستی های به‌کارگیری ظرفیت‌های تولید نهاده‌های طیور در کشور

دوره 8، شماره 8، آبان 1399، صفحه 31-44

نسیبه زارعی